Elektroniczne postępowanie rejestrowe

Ustawą z dnia 13 lutego 2020 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288) został przesunięty na 1 marca 2021 r. termin wejścia w życie przepisów Ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398, 650, z 2019 r. poz. 55, 1214, 2355, z 2020 r. poz. 288, 1747) wprowadzających obligatoryjne elektroniczne postępowanie rejestrowe w zakresie rejestru przedsiębiorców KRS oraz fakultatywne elektroniczne postępowanie rejestrowe w zakresie podmiotów wpisywanych wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS.

Wydawać by się więc mogło, że system służący do obsługi elektronicznego postępowania rejestrowego zacznie funkcjonować dopiero w marcu przyszłego roku, ale nic bardziej mylnego. Ministerstwo Sprawiedliwości już jakiś czas temu udostępniło Portal Dostępowo-Informacyjny („PDI”) stanowiący elektroniczny dostęp do sądów rejestrowych, Centralnej Informacji oraz MSiG, który można odnaleźć pod adresem: https://pdi.ms.gov.pl/.

Przedmiotowy system umożliwia:

 1. wysyłanie dokumentów do KRS:
  • wysłanie wniosku o wpis/zmianę danych do Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego;
  • wysłanie do Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego odpowiedniego formularza załącznika i/lub innego dokumentu związanego z wcześniej wysłanym wnioskiem;
  • wysłanie do Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dowolnego pisma procesowego związanego ze sprawą;
  • wysłanie do Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dowolnego pisma;
 2. wysyłanie dokumentów do Rejestru Zastawów („RZ”):
  • wysłanie wniosku o wpis/zmianę do Wydziału RZ;
  • wysłanie do Wydziału RZ odpowiedniego formularza załącznika i/lub innego dokumentu związanego z wcześniej wysłanym wnioskiem;
  • wysłanie do Wydziału RZ dowolnego pisma związanego ze sprawą;
  • wysłanie do Wydziału RZ dowolnego pisma;
 3. wysyłanie dokumentów do Centralnej Informacji („CI”):
  • wysłanie wniosku do CI w celu uzyskania odpisu, wyciągu lub zaświadczenia z KRS;
  • wysłanie wniosku do CI w celu uzyskania odpisu, wyciągu lub zaświadczenia z RZ;
  • wysłanie do Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego wniosku o udostępnienie dokumentów spółki.
 4. wycenę ogłoszenia;
 5. wysyłanie do Monitora Sądowego i Gospodarczego („MSiG”):
  • wniosku o publikację ogłoszenia w MSiG;
  • wniosku o przysłanie MSiG (M2);
  • wniosku o przysłanie MSiG (M3);
  • formularza zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego „Monitor Sądowy i Gospodarczy”;
 6. odbieranie korespondencji z Sądu.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowym formularzu albo na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym, natomiast od 1 marca 2021 r. wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Ponadto, zgodnie z art. 19 ust. 2b Ustawy z dnia z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. z dnia 19 lipca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1500), wnioski składane drogą elektroniczną są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Co ciekawe, w celu posługiwania się PDI, jak i wysyłania wniosków za jego pośrednictwem, konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym wystawionym przez podmiot kwalifikowany występujący w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji. Oznacza to, że podmioty, w imieniu których działają osoby nieposiadające podpisu elektronicznego, póki co nie mogą złożyć wniosku za pośrednictwem PDI. Pozostaje nam tylko czekać i liczyć na to, że sytuacja zmieni się w marcu przyszłego roku i oprócz podpisu elektronicznego honorowany będzie także profil zaufany, który posiada zdecydowanie więcej osób niż podpis elektroniczny.

Jeżeli chodzi o wygląd PDI, to pozostawia on wiele do życzenia. Gdy zobaczyłam go po raz pierwszy, to wydawało mi się, że mam do czynienia z jakimś starym systemem komputerowym z zeszłego stulecia, a oczekiwałabym od niego chociażby bogatszej szaty graficznej. Chociaż może dzięki swojej prostocie nie będzie on skomplikowany w obsłudze i każdy zainteresowany będzie potrafił z niego korzystać.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Inne artykuły