Publikacje

„Prawo rynku kapitałowego. Komentarz” (red. prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, dr Ludwik Sobolewski, prof. UW dr hab. Paweł Wajda), wyd. C.H. Beck 2018.

Jest to publikacja stanowiąca wyczerpujące omówienie aktów prawnych regulujących rynek kapitałowy w Polsce, tj.:

 • ustawy z o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 • ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 • ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym;
 • ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym;
 • rozporządzenia UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku;
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym.
  Miałam niezwykłą przyjemność znaleźć się wśród wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce.

„Ustawa o obligacjach. Komentarz” (red. prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski), wyd. C.H. Beck 2019.

Komentarz stanowi szczegółowe omówienie przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne” (red. prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski), wyd. Wolters Kluwer 2020.

Jest to publikacja przeznaczona stricte dla praktyków prawa. Jej celem jest kompleksowe, przystępne i przejrzyste przedstawienie zagadnień związanych z wszczęciem, przebiegiem oraz zakończeniem postępowania administracyjnego, postępowaniem egzekucyjnym w administracji oraz postępowaniem przed sądami administracyjnymi – wskazując prawidłowy sposób stosowania obowiązujących przepisów z tej dziedziny prawa. W kolejnych częściach prowadzi ona czytelnika przez kolejne możliwe stadia sprawy administracyjnej, tj.:

 • postępowanie przed organem administracji z możliwością zaskarżenia decyzji administracyjnej drogą odwołania;
 • możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zaskarżenia tego wyroku drogą złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • przymusowe wykonanie decyzji administracyjnej, czyli egzekucja administracyjna.

  W tej publikacji miałam okazję podzielenia się swoją wiedzą z zakresu udostępniania akt w postępowaniu administracyjnym oraz metryk, protokołów i adnotacji.

"Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz" (red. dr hab. Marcin Dyl, prof. UW, dr hab. Michał Królikowski, prof. UW), wyd. C.H. Beck 2021.

„Prawo rynku kapitałowego. Komentarz” t. I i II (red. prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, dr Ludwik Sobolewski, prof. UW dr hab. Paweł Wajda), wyd. C.H. Beck 2022.