Publikacje

Prawo rynku kapitałowego. Komentarz (red. Wierzbowski, Sobolewski, Wajda), wyd. 3, C.H. Beck 2018

Jest to publikacja stanowiąca wyczerpujące omówienie aktów prawnych regulujących rynek kapitałowy w Polsce, tj.:
ustawy z o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach kapitałowych;
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym;
ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym;
rozporządzenia UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku;
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym.
Miałam niezwykłą przyjemność znaleźć się wśród wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce.

Ustawa o obligacjach. Komentarz (red. Wierzbowski), wyd. 2, C.H. Beck 2019

Jest to publikacja stanowiąca wyczerpujące omówienie aktów prawnych regulujących rynek kapitałowy w Polsce, tj.:
ustawy z o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach kapitałowych;
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym;
ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym;
rozporządzenia UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku;
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym.
Miałam niezwykłą przyjemność znaleźć się wśród wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce.

MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne (red. Wierzbowski), Wolters Kluwer 2020

Jest to publikacja przeznaczona stricte dla praktyków prawa. Jej celem jest kompleksowe, przystępne i przejrzyste przedstawienie zagadnień związanych z wszczęciem, przebiegiem oraz zakończeniem postępowania administracyjnego, postępowaniem egzekucyjnym w administracji oraz postępowaniem przed sądami administracyjnymi – wskazując prawidłowy sposób stosowania obowiązujących przepisów z tej dziedziny prawa. W kolejnych częściach prowadzi ona czytelnika przez kolejne możliwe stadia sprawy administracyjnej, tj.:
postępowanie przed organem administracji z możliwością zaskarżenia decyzji administracyjnej drogą odwołania;
możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zaskarżenia tego wyroku drogą złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
przymusowe wykonanie decyzji administracyjnej, czyli egzekucja administracyjna.
W tej publikacji miałam okazję podzielenia się swoją wiedzą z zakresu udostępniania akt w postępowaniu administracyjnym oraz metryk, protokołów i adnotacji.